Algemene voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Copyright

Ik, Barbara de Bruyckere, ben meewerkend partner bij Molengraaf Mediawerk, het bedrijf dat mijn partner Andries Molengraaf in 1998 heeft opgericht. Onder de naam Molengraaf Mediawerk staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, onder nummer 24286965. Op deze pagina staan onze Algemene voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Copyrightregeling.


Algemene voorwaarden Molengraaf Mediawerk


Binnen ons bedrijf doe ik, Barbara, de stempowercoaching, de stempowertrainingen en het voice-overwerk, zoals op deze website is beschreven. Andries doet onder de naam Molengraaf Mediawerk (www.molengraafmediawerk.nl) vooral werk als copywriter, soms ook als journalist en scriptschrijver voor video's. Wij leveren dus zowel producten (teksten, voice-overbijdragen, (delen van) video's en eventueel (delen van) podcasts) als diensten (trainingen en coachings). Bijna alle artikelen van onze Algemene voorwaarden hebben betrekking op al onze werkzaamheden. Waar dat niet zo is, wordt dit nader gespecificeerd. In artikel 5 gaat het alleen over onze producten, in de artikelen 4, 6 en 9 gaat het alleen over onze diensten.  De tekst van deze Algemene voorwaarden is voor het laatst aangepast op 24 februari 2022.


1. Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie Molengraaf Mediawerk een Werk levert;

- Algemene voorwaarden: de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle Opdrachten tussen Molengraaf Mediawerk en Opdrachtgever;

- Molengraaf Mediawerk: Molengraaf Mediawerk te Zuidland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24286965; 

- Opdracht: de tussen Molengraaf Mediawerk en Opdrachtgever gesloten overeenkomst waarin het door Molengraaf Mediawerk te leveren Werk is vastgelegd;

- Werk: het werk dat door Molengraaf Mediawerk geleverd wordt. Dit kunnen zijn: trainingen, coachings, voice-overbijdragen, (delen van) podcasts, tekstproducties, (delen van) videoproducties en overige (aanverwante) diensten.


2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Molengraaf Mediawerk en Opdrachtgever, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk zijn vastgelegd.

2.2. Deze Algemene voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die Molengraaf Mediawerk inschakelt voor de uitvoering van Opdrachten.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.4. Als sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de Opdracht, dan geldt op dat punt het bepaalde in de Opdracht.

2.5. Als om enigerlei reden op een bepaling in deze Algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zo veel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan. 

2.6. Als Molengraaf Mediawerk niet steeds een stipte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Molengraaf Mediawerk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden te verlangen.

2.7. Molengraaf Mediawerk heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de Algemene voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. In geval van materiële wijzigingen van de Algemene voorwaarden heeft Opdrachtgever het recht de Opdracht op te zeggen tegen het tijdstip waarop de wijzigingen in werking treden. 


3. Offerte en offertekosten

3.1. In offertes worden de in artikel 5.3 en 5.4 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

3.2. Aan het doen van een beknopt voorstel voor een Werk en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden. Indien echter een uitgewerkt voorstel besproken wordt, voor het maken van een offerte veel rekenwerk nodig is en/of de offerte anderszins meer dan 1 (één) uur werk vraagt, kunnen wel kosten in rekening worden gebracht. Molengraaf Mediawerk zal dit vooraf melden. Vraagt Opdrachtgever aan Molengraaf Mediawerk een gespreksverslag te maken, dan geldt hiervoor het overeengekomen of bij Molengraaf Mediawerk gebruikelijke uurtarief.

3.3. Elke offerte van Molengraaf Mediawerk is vrijblijvend en geldt voor 14 (veertien) dagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Dit soort offertes geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan 2 (twee) maanden.


4. Kennismakingsgesprek coaching

Opdrachtgever kan geen gratis kennismakingsgesprek t.b.v. een coaching krijgen. Op de verkooppagina's op de website staat voldoende informatie over de coachings en er zijn diverse gratis producten/diensten voor een kennismaking. Wil Opdrachtgever toch een 1-op-1 kennismakingsgesprek, dan kan Opdrachtgever een (betaalde) doorbraaksessie stempowercoaching boeken, voor de prijs die op het moment van de aanvraag geldt.


5. Opdracht, opdrachtbevestiging, totstandkoming Opdracht, wijziging

5.1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte of overeenkomst van Opdracht door Molengraaf Mediawerk is ontvangen, dan wel Opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of op andere wijze opdracht geeft tot het maken of leveren van een Werk. 

5.2. Bij vervolgopdrachten of Opdrachten waarvoor geen offerte of overeenkomst van Opdracht is opgesteld, zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen. Als er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden de condities waarop Molengraaf Mediawerk gebruikelijk levert, inclusief de Algemene voorwaarden.

5.3. In de offerte en/of bij het verstrekken van de Opdracht wordt het Werk (kort) omschreven en worden afspraken gemaakt over:

- het doel van de Opdracht, de vorm van het Werk, de eisen van Opdrachtgever en de omvang van het Werk;

- de mate waarin de medewerking van Opdrachtgever vereist is en wat zijn inbreng is;

- de materialen of gegevens die Opdrachtgever aanlevert en binnen welke termijn;

- de persoon of autoriteit die het Werk goedkeurt en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;

- de tijd waarbinnen geïnterviewden en andere betrokkenen, indien van toepassing en gewenst, inzage krijgen en inhoudelijk moeten reageren;

- wie Opdrachtgever is, voor wiens rekening het Werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;

- de wijze waarop het Werk wordt aangeleverd;

- de uiterste aanlevertermijn, de tijd die nodig is voor de eventuele aanpassing van het Werk na beoordeling door Opdrachtgever en de geldende vergoeding.

5.4. Behalve over hetgeen in artikel 5.3 is beschreven, worden ook afspraken gemaakt over eventuele bijkomende werkzaamheden, zoals:

- eindredactie;

- scriptwerk;

- administratieve ondersteuning;

- coördinatie;

- drukproefbeoordeling;

- verzorging van illustraties en/of fotografie;

- vormgeving;

- begeleiding van druk en afwerking;

- regie;

- huur geluidsstudio;

- montage;

- kleurcorrectie;

- geluidsnabewerking;

- overige organisatorische begeleiding.

5.5. Wanneer een Opdracht na totstandkoming gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende Opdracht. Over deze aanvullende Opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de vergoeding worden gemaakt, hetzij mondeling, hetzij (kort) schriftelijk, hetzij via een aanvullende of aangepaste offerte. Wijziging van een Opdracht is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk door Molengraaf Mediawerk is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.

5.6. Indien een Opdracht als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij Opdrachtgever wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Molengraaf Mediawerk niet verplicht het afgesproken Werk te leveren, als dat nog niet gereed is. Molengraaf Mediawerk heeft alsdan recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de Opdracht.

5.7. Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt, naar het uitsluitend oordeel van Molengraaf Mediawerk, dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Molengraaf Mediawerk en Opdrachtgever in onderling overleg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen en heeft Molengraaf Mediawerk recht op een aanvullende vergoeding.


6. Totstandkoming Opdracht en afspraken bij coachings en online trainingen

6.1 Bij de levering van online trainingen en coachings geldt het voldoen van de vereiste betaling als totstandkoming (anders gezegd: verstrekking) van de Opdracht. 

6.2 Bij online trainingen en coachings gelden de voor die trainingen en coachings gemaakte verkooppagina's als afsprakenkader, alsmede de antwoorden op de pagina met veelgestelde vragen en, uiteraard, deze algemene voorwaarden.


7. Uitvoering overeenkomst

7.1. Molengraaf Mediawerk verplicht zich tot het leveren van goed Werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de Opdracht en de toelichting daarop, en in het geval van online trainingen en coachings in overeenstemming met hetgeen op de verkooppagina's wordt aangegeven. Als het Werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

7.2. Indien Molengraaf Mediawerk en Opdrachtgever voor de levering van een Werk een termijn zijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Opdrachtgever Molengraaf Mediawerk schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn verlenen om het Werk alsnog te leveren. 

7.3. Bij elke levering van een tekst-, video-, podcast- of voice-overproductie komt aan Opdrachtgever eenmalig het recht toe op een eenvoudige herziening. Deze eenvoudige herziening is bij de prijs inbegrepen, tenzij hierover vooraf iets anders wordt overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke Opdracht, e.e.a. naar oordeel van Molengraaf Mediawerk, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht, tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

7.4. Werken die op grond van een Opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 7 (zeven) dagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele Werken, zoals voor dagbladen, radio, televisie, internet en andere snelle media, geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium, c.q. van de editie of uitzending waarvoor het Werk is bestemd. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn gegeven.


8. Duur en beëindiging

8.1. Tenzij Molengraaf Mediawerk en Opdrachtgever anders overeenkomen, eindigt de Opdracht van rechtswege nadat het Werk is geleverd. Voor online trainingen geldt een andere bepaling, omschreven in artikel 9.

8.2. Indien Opdrachtgever de Opdracht - niet zijnde een online training - opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en Molengraaf Mediawerk nog niet begonnen is met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen. Bij een latere opzegging is Opdrachtgever de gehele overeengekomen vergoeding aan Molengraaf Mediawerk verschuldigd, ongeacht of er reeds werkzaamheden zijn verricht. 

8.3. Een Opdracht waarvoor Molengraaf Mediawerk onverwijld werkzaamheden moet verrichten, kan niet worden opgezegd.

8.4. Wanneer sprake is van een langdurige samenwerking kan de Opdracht door Opdrachtgever worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 3 (drie) maanden, gedurende welke termijn Opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid Werk van Molengraaf Mediawerk blijft afnemen dan wel financieel zal compenseren.

8.5. Zowel Molengraaf Mediawerk als Opdrachtgever heeft het recht om in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Opdracht onmiddellijk te beëindigen. Alle verschuldigde bedragen zijn dan direct opeisbaar.


9 Toegang tot de trainingsomgeving

9.1 Opdrachtgever heeft voor onbepaalde tijd toegang tot de trainingsomgeving van Molengraaf Mediawerk, zolang Molengraaf Mediawerk (of een rechtsopvolger) bestaat en online trainingen (of andere diensten binnen de trainingsomgeving) tot de werkzaamheden van Molengraaf Mediawerk behoren, behoudens uitzonderingen die hierna beschreven worden.

9.2 Opdrachtgever heeft, inzake het in artikel 9.1 bepaalde, alleen toegang tot de trainingen waarvoor Opdrachtgever heeft betaald en/of waarvoor Molengraaf Mediawerk, door middel van het verstrekken van een inlogmogelijkheid, toegang heeft gegeven.


10. Vergoeding, kosten, facturering, betaling

10.1. In de offerte en op de factuur wordt - indien van toepassing - qua vergoeding onderscheid gemaakt tussen honorarium, reiskosten, eventuele verblijfskosten en bijzondere kosten, voor bijvoorbeeld materiaal. Indien bij een Opdracht werkzaamheden worden gecombineerd met die voor een andere Opdrachtgever, zal Molengraaf Mediawerk dat melden en met de Opdrachtgevers afspraken maken over de verdeling van de kosten.

10.2. Tenzij artikel 5.2 van toepassing is, bepaalt Molengraaf Mediawerk, indien Molengraaf Mediawerk en Opdrachtgever geen vergoeding zijn overeengekomen, eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en de reikwijdte van het door Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk. 

10.3. Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van het Werk. De betalingstermijn is 30 (dertig) dagen na factuurdatum, tenzij in de Opdracht of op de factuur anders is vermeld. Bij de trainingen en coachings wordt voorafgaand aan de levering betaald. 

10.4. Betalingsverplichtingen voor geleverd Werk (niet zijnde trainingen en coachings) gelden vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie of ingebruikname van het Werk. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van het Werk. 

10.5. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.

10.6. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, of als Opdrachtgever een overeengekomen (termijn)betaling storneert, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim. Molengraaf Mediawerk heeft dan het recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft Molengraaf Mediawerk het recht werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten en de toegang tot de online trainingsomgeving en/of besloten online groep te blokkeren, totdat alle openstaande facturen door Opdrachtgever aan Molengraaf Mediawerk zijn betaald. Zolang een Opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Molengraaf Mediawerk.

10.7. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Molengraaf Mediawerk maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever.


11. Auteursrechten

11.1.De ideeën en de toelichting daarop, die in een offerte of voorstel voor een Werk zijn vervat, blijven eigendom van Molengraaf Mediawerk. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 6: 162 BW. Voor zover een idee auteursrechtelijk beschermd is, kan bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd. Als Opdrachtgever voor de ideeën (of het idee) betaalt, maar de uitvoering door een ander laat doen, wordt 50% (vijftig procent) van de waarde van de Opdracht (volgens het tarief van Molengraaf Mediawerk) in rekening gebracht, tenzij anders is afgesproken.

11.2. Het auteursrecht op het Werk berust uitsluitend bij Molengraaf Mediawerk, ongeacht eventuele herziening van het Werk op instructie van Opdrachtgever.

11.3. Opdrachtgever verwerft door middel van levering van het Werk door Molengraaf Mediawerk, het recht om dit Werk te gebruiken, uitsluitend voor van tevoren afgesproken doelen, op van tevoren afgesproken momenten en/of via van tevoren afgesproken kanalen. 

11.4. Hergebruik ten behoeve van andere dan tevoren afgesproken doelen, op andere momenten en/of via andere kanalen, geeft Molengraaf Mediawerk het recht een extra vergoeding in rekening te brengen ter grootte van 100% (honderd procent) van de oorspronkelijke vergoeding, tenzij Molengraaf Mediawerk voor dit specifieke hergebruik uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Als Molengraaf Mediawerk extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken om (her)publicatie mogelijk te maken, worden de kosten daarvan aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Ook voor het delen van online trainingen (of delen daarvan) van Molengraaf Mediawerk met (rechts)personen die daarvoor niet hebben betaald, brengt Molengraaf Mediawerk kosten in rekening. 

11.5. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de Opdracht ter kennis van Molengraaf Mediawerk worden gebracht en door Molengraaf Mediawerk worden aanvaard. Molengraaf Mediawerk kan ook zelf eisen dat zijn naam niet wordt vermeld. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is Opdrachtgever een extra vergoeding van ten minste 50% (vijftig procent) van de oorspronkelijke vergoeding verschuldigd.

11.6. Bij ingrijpende wijziging van een geleverd Werk, die niet de goedkeuring van Molengraaf Mediawerk krijgt, kan Molengraaf Mediawerk op grond van de Auteurswet het gebruik van het betreffende Werk verbieden. In dat geval is Opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte Werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de Opdracht, dan is de Opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de Opdracht.

11.7. De in de voorgaande artikelen genoemde percentages laten onverlet het recht van Molengraaf Mediawerk om, in geval van een inbreuk op het auteursrecht, de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen of andere acties op basis van de Auteurswet te ondernemen.

11.8. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het verstrekte gebruiksrecht op het Werk aan derden over te dragen of in sublicentie te geven, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Molengraaf Mediawerk. Dit geldt voor zowel de producten als de diensten die Molengraaf Mediawerk levert. Inloggegevens om een online training te bekijken, mogen door Opdrachtgever dus niet aan derden worden verstrekt. Opnames van coachingsessies evenmin. Meer bepalingen hierover staan in de Gebruiksvoorwaarden van Molengraaf Mediawerk.

11.9. Voor ideeën en tips van Molengraaf Mediawerk die door Opdrachtgever worden gebruikt voor de realisering van een product of dienst, dient Opdrachtgever Molengraaf Mediawerk een redelijke vergoeding te betalen, tenzij anders is overeengekomen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het product dat (of de bijdrage die) gerealiseerd is of wordt als gevolg van het idee of de tip.

11.10. Molengraaf Mediawerk heeft het recht om geleverde Werken aan derden te verkopen, voor zover daarmee de oorspronkelijke Opdrachtgever geen directe concurrentie wordt aangedaan. 


12. Geheimhouding, privacy/persoonsgegevens

12.1. Molengraaf Mediawerk verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van Opdrachtgever die Molengraaf Mediawerk in het kader van de Opdracht heeft gekregen en waarvan Molengraaf Mediawerk weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de Opdracht. Als Molengraaf Mediawerk een derde betrekt bij de Opdracht, dan legt Molengraaf Mediawerk deze derde de verplichtingen van dit artikel op.

12.2. In verband met de uitvoering van de Opdracht heeft Molengraaf Mediawerk het recht om persoonsgegevens van Opdrachtgever te gebruiken. Het gaat hierbij onder andere, maar niet uitsluitend, om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. 

12.3. Molengraaf Mediawerk heeft het recht persoonsgegevens van Opdrachtgever te delen met door Molengraaf Mediawerk voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.

12.4. Molengraaf Mediawerk heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van Molengraaf Mediawerk of in het kader van een audit. Molengraaf Mediawerk zorgt ervoor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van Molengraaf Mediawerk. 

12.5. Meer informatie over hoe Molengraaf Mediawerk omgaat met persoonsgegevens, staat in de Privacyverklaring van Molengraaf Mediawerk.


13. Aansprakelijkheid

13.1. Molengraaf Mediawerk is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de Opdracht of het Werk.

13.2. De aansprakelijkheid van Molengraaf Mediawerk is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden. Indirecte schade is uitgesloten.

13.3. Indien Molengraaf Mediawerk aansprakelijk is voor geleden schade, dan zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Molengraaf Mediawerk wordt uitbetaald.

13.4. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Molengraaf Mediawerk plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Molengraaf Mediawerk beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen Molengraaf Mediawerk in de voorafgaande 6 (zes) maanden aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

13.5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Molengraaf Mediawerk wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld. 

13.6. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Molengraaf Mediawerk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afloop van de Opdracht, te worden ingediend.

13.7. De uitvoering van de Opdracht door Molengraaf Mediawerk geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van het Werk of de Opdracht geen rechten ontlenen. Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het door Molengraaf Mediawerk geleverde Werk. Opdrachtgever vrijwaart Molengraaf Mediawerk tegen elke aansprakelijkheid, op grond van de huidige of toekomstige wetgeving, voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van Molengraaf Mediawerk. Opdrachtgever vrijwaart Molengraaf Mediawerk ook tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet goedgekeurde wijzigingen in het Werk. Hij vrijwaart Molengraaf Mediawerk bovendien tegen aansprakelijkheid als gevolg van te vroege of te late publicatie, indien over het tijdstip van publicatie afspraken zijn gemaakt.


14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1. Op alle Opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Molengraaf Mediawerk is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Opdrachtgever en Molengraaf Mediawerk zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.

14.3. Als Molengraaf Mediawerk en Opdrachtgever een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen, dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Molengraaf Mediawerk is gevestigd.


Gebruiksvoorwaarden trainingsomgeving


Door middel van zijn online trainingsomgeving biedt Molengraaf Mediawerk waardevolle educatieve inhoud aan gebruikers (Klanten). Om dit platform en de diensten daarop veilig te houden voor Klanten en voor Molengraaf Mediawerk, zijn deze Gebruiksvoorwaarden opgesteld. Deze gelden voor alle activiteiten op het platform en voor alle overeenkomsten die Klanten, door middel van het gebruik van het platform, met Molengraaf Mediawerk aangaan. Aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van de door Molengraaf Mediawerk aangeboden diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 9 april 2021.


1. Definities

In deze Gebruiksvoorwaarden wordt verstaan onder:

- Account: de persoonlijke digitale omgeving van de Website waar Klant toegang toe heeft, met het doel gebruik te maken van de Dienst;

- Content: het geheel aan informatie dat door Molengraaf Mediawerk via de Website aan Klant ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt cursussen, trainingen, video’s, e-books en teksten;

- Dienst: het aangeboden online platform waarop cursussen, trainingen, video’s, e-books, e-documents en overige diensten worden aangeboden; 

- Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden;

- Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele of industriële aard met betrekking tot de Dienst, de Website en de via de Website openbaar gemaakte Content;

- Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie door Molengraaf Mediawerk een Overeenkomst wordt gesloten;

- Molengraaf Mediawerk: Molengraaf Mediawerk te Zuidland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24286965; 

- Overeenkomst: de tussen Molengraaf Mediawerk en Klant gesloten overeenkomst op grond waarvan Molengraaf Mediawerk zich verplicht tot het leveren van de door Klant gevraagde Dienst, onverminderd alle andere verplichtingen voor Molengraaf Mediawerk en/of Klant die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien;

- Website: het online cursusplatform (trainingsomgeving) van Molengraaf Mediawerk dat via www.barbaradebruyckere.nl beschikbaar is.


2. Toepasselijkheid 

2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten met betrekking tot coachings, trainingen, video’s, e-books en overige zaken die door Molengraaf Mediawerk worden aangeboden via de Website. 

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2.3. Als sprake is van strijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst dan geldt op dat punt het bepaalde in de Overeenkomst.

2.4. Als om enigerlei reden op een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zo veel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan. 

2.5. Als Molengraaf Mediawerk niet steeds een stipte naleving van deze Gebruiksvoorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Molengraaf Mediawerk in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden te verlangen.

2.6. Molengraaf Mediawerk heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de Gebruiksvoorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip. 


3. Account / Toegang tot de Dienst

3.1. Voor alle activiteiten op de Website (online trainingsomgeving) heeft Klant een Account nodig. Klant kan een Account aanmaken na inschrijving voor een gratis training of coaching, en/of na aankoop van een training of coaching, zoals aangegeven in de e-mail met de mogelijkheid een Account aan te maken, die Klant na aanmelding automatisch ontvangt. Na registratie heeft Klant direct toegang tot de Dienst.

3.2. Bij het aanmaken en onderhouden van het Account moet Klant nauwkeurig en volledige informatie (blijven) verstrekken, inclusief een geldig e-mailadres. Klant staat in voor de juistheid van de gegevens die vereist zijn voor het aanmaken van het Account. 

3.3. Klant is volledig verantwoordelijk voor zijn Account en wat er op het Account plaatsvindt, inclusief enige schade aan Molengraaf Mediawerk of derden die is veroorzaakt doordat het Account zonder toestemming van Klant door iemand anders is gebruikt. 

3.4. Accounts zijn persoonlijk, niet overdraagbaar en Klanten mogen ook niet Accounts van anderen gebruiken. Ook is Klant verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn Accountgegevens, inclusief het door hem gebruikte wachtwoord. 

3.5. Klant kan zijn Account op elk moment beëindigen. Vergoedingen voor eventuele aangeschafte Content die bij beëindiging nog niet door Klant zijn betaald, zijn direct door Molengraaf Mediawerk opeisbaar.


4. Gebruik van de Dienst

4.1. De Dienst bestaat eruit dat Klant toegang krijgt tot de Website, waarop Klant onder andere (al dan niet tegen betaling) cursussen, trainingen, video’s, e-books en e-documents kan downloaden.

4.2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze Gebruiksvoorwaarden en voor de duur van de Overeenkomst, verleent Molengraaf Mediawerk aan Klant een persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om van de Dienst, inclusief de Website en de Content, gebruik te maken voor persoonlijke doeleinden, zolang Molengraaf Mediawerk (of een rechtsopvolger) bestaat en online trainingen (of andere diensten binnen de trainingsomgeving) tot het aanbod van Molengraaf Mediawerk behoren.

4.3. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mogen de voor rekening van Klant komende activiteiten in het kader van de Dienst, waaronder mede het gebruik van de Website en communicatie met Molengraaf Mediawerk, niet:

a. op onwaarheden gebaseerd zijn en/of misleidend zijn;

b. discriminerend, gewelddadig, pornografisch, illegaal, nodeloos kwetsend of anderszins ongepast zijn, ter beoordeling van Molengraaf Mediawerk;

c. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen, of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van de Dienst te omzeilen;

d. bestaan uit het gebruik van enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden), voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Dienst toegankelijk gemaakte Content, dan wel om de Website op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;

e. een commercieel of promotioneel karakter hebben, tenzij Molengraaf Mediawerk hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven;

f. in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring van Molengraaf Mediawerk of enige geldende wet- of regelgeving;

g. inbreuk maken op de rechten van Molengraaf Mediawerk en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten en rechten met betrekking tot bescherming van privacy;

h. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;

i. de belangen en goede naam van Molengraaf Mediawerk kunnen schaden.


5. Beschikbaarheid van de Dienst

5.1. Molengraaf Mediawerk levert de Dienst op basis van een inspanningsverplichting. Molengraaf Mediawerk geeft geen garantie dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk zijn. Molengraaf Mediawerk is tegenover Klant op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.

5.2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de infrastructuur en een deugdelijke internetverbinding die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst.

5.3. Molengraaf Mediawerk is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Klant, de Dienst, de Website en/of de Content of onderdelen daarvan (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien dit naar de mening van Molengraaf Mediawerk noodzakelijk is, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend wegens onderhoud of beveiligingsproblemen.


6. Duur en beëindiging Overeenkomst

6.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Klant kan de Overeenkomst op elk moment beëindigen, online via de Website of door een e-mail te sturen naar de op de Website vermelde contactgegevens. 

6.2. Het verwijderen van een Account kan zoals op de Website is aangegeven. Molengraaf Mediawerk heeft het recht een Account te verwijderen 2 jaar nadat de laatste activiteit met het Account heeft plaatsgevonden.

6.3. Molengraaf Mediawerk is te allen tijde gerechtigd, zonder opgaaf van redenen en zonder inachtneming van een opzegtermijn, de Overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen. 

6.4. In aanvulling op de andere (rechts)middelen van Molengraaf Mediawerk, is Molengraaf Mediawerk te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Account tijdelijk of blijvend te verwijderen indien:

a. Klant op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;

b. Molengraaf Mediawerk van mening is dat de handelingen van Klant schade aan Molengraaf Mediawerk of derden kunnen toebrengen. 

6.5. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt voor Klant per direct het recht om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. Molengraaf Mediawerk verwijdert bij opzegging het Account. Molengraaf Mediawerk is niet gehouden om na beëindiging van de Overeenkomst enige Content aan Klant te verstrekken. 


7. Vergoeding, betaling

7.1. Prijzen van de diverse Diensten in de trainingsomgeving zijn op www.barbaradebruyckere.nl aangegeven. De tarieven zijn uitgedrukt in Euro (EUR). De tarieven zijn exclusief BTW. Dit wordt bij de tarieven duidelijk aangegeven. 

7.2. Betaling vindt plaats zoals aangegeven in de betaalomgeving van Plug & Pay, via iDEAL. Als betaling op de aangegeven manier mislukt, dan zal Klant het verschuldigde bedrag binnen 14 (veertien) dagen na kennisgeving door Molengraaf Mediawerk overmaken op een door Molenwerk Mediawerk aangegeven bankrekeningnummer. 

7.3. Betalingsverplichtingen gelden vanaf het moment van aanschaf van de Dienst, ongeacht of van de Dienst daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt.

7.4. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Klant onmiddellijk in verzuim en heeft Molengraaf Mediawerk recht op vergoeding van de wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft Molengraaf Mediawerk het recht de toegang tot het Account en het gebruik van de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen dan wel op te schorten of te beperken tot het moment waarop volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.

7.5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Molengraaf Mediawerk maakt als gevolg van niet-nakoming door Klant, komen ten laste van Klant.

7.6. Klachten met betrekking tot facturen en/of dienstverlening schorten de betalingsverplichting niet op.

7.7. Klanten die niet tevreden zijn over de afgenomen Dienst of Content, krijgen geen restitutie van het voor de Dienst of Content betaalde bedrag.


8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Molengraaf Mediawerk en/of de licentiegevers van Molengraaf Mediawerk. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige rechten over te dragen aan Klant en/of derden.

8.2. Klant ontvangt een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht (licentie) ten aanzien van de toegang tot de Dienst en de weergave van de Content waartoe Klant via zijn Account toegang heeft en waarvoor de (eventueel) benodigde kosten zijn betaald. Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële, educatieve doeleinden overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruiksrecht is in beginsel voor onbepaalde tijd. Molengraaf Mediawerk heeft echter het recht om (delen van) Content zonder voorafgaande aankondiging te verwijderen.

8.3. Voor zover niet expliciet toegestaan op basis van deze Gebruiksvoorwaarden mag Klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Molengraaf Mediawerk: 

a. (onderdelen van) de Dienst, Website en/of Content op welke wijze, in welke vorm en voor welk doel dan ook (laten) downloaden, kopiëren, reproduceren, herproduceren, herdistribueren, verzenden, toewijzen, verkopen, uitzenden, verhuren, delen, uitleggen, wijzigen, aanpassen, bewerken, er afgeleide werken van maken, in sublicentie geven of anderszins (al dan niet tegen betaling) overdragen, gebruiken of verspreiden;

b. kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of wijzigen;

c. domeinnamen of merken registreren die te maken hebben met de Dienst.


9. Geheimhouding, privacy/persoonsgegevens

9.1. Molengraaf Mediawerk verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van Klant die Molengraaf Mediawerk in het kader van de Overeenkomst heeft gekregen en waarvan Molengraaf Mediawerk weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de Overeenkomst. Als Molengraaf Mediawerk een derde betrekt bij de Overeenkomst, dan legt Molengraaf Mediawerk deze derde de verplichtingen van dit artikel op.

9.2. In verband met de uitvoering van de Overeenkomst heeft Molengraaf Mediawerk het recht om persoonsgegevens van Klant te gebruiken. Het gaat hierbij onder andere, maar niet uitsluitend, om namen, telefoonnummers en e-mailadressen. 

9.3. Molengraaf Mediawerk heeft het recht persoonsgegevens van Klant te delen met door Molengraaf Mediawerk voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken.

9.4. Molengraaf Mediawerk heeft verder het recht om persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering van (een deel van) de onderneming van Molengraaf Mediawerk of in het kader van een audit. Molengraaf Mediawerk zorgt ervoor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van Molengraaf Mediawerk. 

9.5. Meer informatie over hoe Molengraaf Mediawerk omgaat met persoonsgegevens, staat in de Privacyverklaring van Molengraaf Mediawerk.


10. Garanties

De Dienst bevat slechts de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen zoals Klant deze aantreft op het moment van gebruik. Molengraaf Mediawerk geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. Molengraaf Mediawerk is niet verplicht om bepaalde Content op verzoek toe te voegen.


11. Aansprakelijkheid

11.1. Molengraaf Mediawerk is, behoudens in geval van opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door Klant, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst.

11.2. De aansprakelijkheid van Molengraaf Mediawerk is beperkt tot de directe schade die door Klant daadwerkelijk is geleden. Indirecte schade is uitgesloten.

11.3. Indien Molengraaf Mediawerk aansprakelijk is voor geleden schade, dan zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat door Klant in het lopende kalenderjaar aan Molengraaf Mediawerk is betaald voor het gebruik van de Dienst waaruit de aansprakelijkheid van Molengraaf Mediawerk is voortgevloeid. 

11.4. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Molengraaf Mediawerk wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld. 

11.5. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Molengraaf Mediawerk dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afloop van de Overeenkomst, te worden ingediend.


12. Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Klant en Molengraaf Mediawerk is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Klant en Molengraaf Mediawerk zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.

12.3. Als Molengraaf Mediawerk en Klant een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen, dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar Molengraaf Mediawerk is gevestigd.


Copyrightregeling


De websites van Molengraaf Mediawerk (www.barbaradebruyckere.nl, de online trainingsomgeving en www.molengraafmediawerk.nl), en de mailings van Molengraaf Mediawerk naar Klanten, zijn auteursrechtelijk beschermd. Auteursrechten en alle andere eigendomsrechten op de inhoud van deze websites (inclusief maar niet beperkt tot audio, video, tekst en foto's) en mailings berusten bij Molengraaf Mediawerk en/of de licentiegevers van Molengraaf Mediawerk. Alle rechten op de inhoud die niet uitdrukkelijk hierin worden verleend, zijn voorbehouden. Behalve zoals hierin vermeld, mag geen materiaal worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, gedownload, weergegeven, gepost of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, fotokopiëren, opnemen, of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Molengraaf Mediawerk of de eigenaar van het auteursrecht. Alle auteursrechten en andere eigendomskennisgevingen blijven behouden op alle toegestane reproducties. De tekst van deze Copyrightregeling is voor het laatst aangepast op 9 april 2021.


Weergeven, kopiëren, verspreiden, downloaden, spiegelen

Materialen op de genoemde websites en in genoemde mailings mogen uitsluitend worden weergegeven, gekopieerd, verspreid of gedownload voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat de materialen niet gewijzigd worden en alle copyright meldingen overgenomen worden. Deze toestemming eindigt automatisch als een van deze voorwaarden geschonden wordt. Het is ook niet toegestaan om, zonder de toestemming van Molengraaf Mediawerk, materiaal op deze websites en uit deze mailings op een andere server te ‘spiegelen’. Elk ongeautoriseerd gebruik van materiaal op deze website of in deze mailings kan een inbreuk vormen op auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, privacywetten, etc.


Toegang

Voor het goede beheer van zijn websites en mailings kan Molengraaf Mediawerk op ieder moment:

- de toegang tot zijn website, websites en mailings geheel of gedeeltelijk beperken of onderbreken voor een bepaalde categorie bezoekers of ontvangers;

- de toegang tot zijn website, websites en mailings tijdelijk geheel opschorten in verband met het uitvoeren van updates of voor andere redenen, uitsluitend ter beoordeling van Molengraaf Mediawerk.


Functioneren website en mailsysteem

Molengraaf Mediawerk is niet verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van zijn websites en mailsysteem, waardoor deze websites en dit mailsysteem geheel of deels niet toegankelijk of bruikbaar zijn. De wijze waarop verbinding met de websites gezocht wordt, en waarop de mailings ontvangen worden, is de verantwoordelijk van de persoon die dit doet. Hij of zij moet zelf passende maatregelen nemen om zijn of haar apparatuur en gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld virusaanvallen op het internet. Molengraaf Mediawerk sluit iedere aansprakelijk in deze uit.


Links naar websites beheerd door derden

De websites en mailings van Molengraaf Mediawerk kunnen koppelingen bevatten waarmee toegang tot andere websites en platforms die niet door Molengraaf Mediawerk worden beheerd, verkregen wordt. De links worden alleen voor het gemak van bezoekers aangeboden. Molengraaf Mediawerk aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor materiaal dat kan worden geraadpleegd op andere websites en platforms die via de websites en mailings van Molengraaf Mediawerk worden bereikt, noch geeft Molengraaf Mediawerk enige verklaring af met betrekking tot de kwaliteit van een product of dienst op dergelijke andere websites en platforms.